Menu

Stowarzyszenie Twoja Sprawa na posiedzeniu Komitetu ds. Praw Dziecka Rady Europy

Nasi przedstawiciele uczestniczyli w posiedzeniu Komitetu Sterującego ds. Praw Dziecka Rady Europy (CDENF). Debata "Ochrona dzieci przed zagrożeniami związanymi z dostępem do treści pornograficznych w internecie" zgromadziła ekspertów z wielu krajów.
Może Cię również zainteresować

Posiedzenie odbyło się 29 maja 2024 r. Celem debaty było poinformowanie członków CDENF o narażeniu dzieci na treści pornograficzne w internecie, związanych z tym zagrożeń oraz sposobów ochrony. Chodziło też o wymianę informacji na temat działań ochronnych w poszczególnych krajach i wsparcia wspólnych rozwiązań i wytycznych dla państw członkowskich.

Oprócz 60. członków, którzy wzięli udział w wymianie tematycznej osobiście w Strasburgu, około 60 przedstawicieli uczestniczyło w niej online,


Spotkanie rozpoczęły prezentacje prelegentów: australijskiej edukatorki, Maree Crabbe; .Julii Cooke, kierownik ds. polityki międzynarodowej w Ofcom i Andrea Tognoni, kierownika ds. UE w brytyjskiej Fundacji 5 Rights.

Konsekwencje dla rozwoju i życiowych doświadczeń

Maree Crabbe przedstawiła zagrożenia związane z kontaktem dzieci z pornografią. Ekspertka tą tematyką zajmuje się od blisko 15 lat, koncentrując się w szczególności na wspieraniu rodziców, szkół, społeczności i rządów w walce z wpływem treści pornograficznych na młodych ludzi. Opierając się na międzynarodowych badaniach i wykorzystując fragmenty własnych wywiadów z młodzieżą, ekspertami i specjalistami, przedstawiła przegląd zagadnień w czterech kluczowych tematach:

  • Zakres i charakter ekspozycji dzieci na pornografię
  • Rodzaj treści pornograficznych, na które narażone są dzieci
  • Wpływ pornografii na dzieci
  • Strategie, które można podjąć, aby zapobiec szkodom wyrządzanym dzieciom przez pornografię

Opisała, jak powszechne jest narażenie dzieci na treści pornograficzne w internecie. Kontakt z nimi bywa zarówno intencjonalny, jak i przypadkowy. Kwestia skali kontaktu jest bardzo zróżnicowana ze względu na płeć. Chłopcy i młodzi mężczyźni oglądają pornografię częściej niż dziewczęta i młode kobiety.

Ekspertka nakreśliła też specyfikę współczesnej pornografii - jej brutalność, uprzedmiatawianie drugiej osoby i prezentowanie chociażby takich scen, jak seks pomiędzy członkami rodziny.

Crabbe zauważa, że pornografia stała się dla wielu młodych ludzi swoistym edukatorem seksualnym, co niesie za sobą niepokojące konsekwencjami dla ich rozwoju i późniejszych doświadczeń. Przedstawiła w jaki sposób korzystanie z pornografii wiąże się z przemocą seksualną wśród dzieci i młodzieży i ze wzrostem tego rodzaju zachowań.

Według ekspertki nie ma jednego rozwiązania zapobiegającego szkodom wyrządzanym dzieciom przez pornografię. Potrzebny jest raczej szereg uzupełniających się strategii obejmujących środki regulacyjne, takie jak weryfikacja wieku, kompleksową edukację, która w szczególności odnosi się do wpływu pornografii, oraz działania rodziców - stosowanie narzędzi ochrony rodzicielskiej i dostosowane do wieku rozmowy z dziećmi.

Prawo do bezpiecznego uczestnictwa w cyfrowym świecie

Julia Cooke przedstawiła wdrażane przez Ofcom brytyjskie przepisy, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o bezpieczeństwie online. Wyjaśniła, że obejmują one wymogi dotyczące usług online w zakresie ochrony dzieci, w tym zapobieganie dostępowi dzieci do treści pornograficznych, oraz zapewnienie wytycznych, jak to zrobić.

Podkreśliła jednocześnie, że globalny charakter środowiska online sprawia, że konieczna jest międzynarodowa koordynacja regulacyjna.

Andrea Tognoni także mówił o regulacjach prawnych tłumacząc, że jego fundacja stara się dbać o to, by dzieci i młodzież miały prawo do kreatywnego i bezpiecznego uczestnictwa w cyfrowym świecie.

Mówił, że ważne jest wdrożenie rozwiązań, które nie byłyby inwazyjne dla dorosłych i zapewniłyby bezpieczeństwo dzieci w internecie. Podkreślił też, że ważne jest, aby narzędzia ochrony rodzicielskiej były postrzegane jako strategie uzupełniające, a nie jako alternatywa lub substytut.

Członkowie komitetu kolejno dzielili się też doświadczeniami i przedstawiali działania podejmowane w swoich krajach. Wszyscy potwierdzili, że internet oferuje dzieciom wiele ekscytujących i ważnych możliwości, ale niesie także ze sobą zagrożenia, przed którymi dzieci powinny być chronione. Należą do nich powszechnie dostępne w sieci treści pornograficzne, które dla młodych ludzi są dostępne na kliknięcie.

Wskazywano na potrzebę dalszych rozmów i wdrażania konkretnych rozwiązań.

  • To było spotkanie kolejnego ważnego gremium związane z tematyką, którym Stowarzyszenie Twoja Sprawa zajmuje się od lat. Mamy nadzieję, że wspólnie uda nam się skutecznie ochronić dzieci przed treściami, które mają dewastujący wpływ na ich psychikę!


Więcej na temat
Pokaż więcej