Menu

Polityka prywatności


Zakres zastosowania

Niniejszą Politykę Prywatności stosuje się do przetwarzania danych osobowych, w ramach świadczenia usług, o których mowa w Regulaminie portalu oPornografii (zwanego dalej "Portalem"). Administratorem danych osobowych jest Stowarzyszenie Twoja Sprawa z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 126/134, 00-008 Warszawa, zarejestrowane w Rejestrze Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000319230; NIP 9522066273 (zwane dalej "Stowarzyszeniem").

Dane osobowe użytkowników przetwarzane są zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami o ochronie danych osobowych.

Zbieranie danych osobowych za pośrednictwem Portalu

Dane osobowe użytkownika są zbierane i przetwarzane w zależności od sposobu, w jaki użytkownik korzysta z Portalu. Dane osobowe użytkownika mogą być zbierane i przetwarzane w związku ze świadczeniem usług, o których mowa Regulaminie Portalu, na przykład w związku z zakładaniem przez użytkownika konta, korzystaniem z forum dyskusyjnego, otrzymywaniem newslettera Stowarzyszenia, zapewnieniem wsparcia technicznego dla użytkowników, udzielaniem odpowiedzi na pytania i reklamacje oraz udostępnianiem innych funkcjonalności Portalu.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych, które są niezbędne do korzystania z danej usługi, może uniemożliwić uczestnikowi korzystanie z tej usługi np. uniemożliwić założenie indywidualnego konta na potrzeby forum dyskusyjnego, otrzymywanie newslettera, korzystanie z forum, dokonanie darowizny, czy też przekazanie odpowiedzi na zapytania i reklamacje.

Zakładanie kont na potrzeby forum dyskusyjnego i prowadzenie forum dyskusyjnego

W celu założenia indywidualnego konta na potrzeby korzystania z forum dyskusyjnego, użytkownik podaje dane osobowe wskazane w formularzu rejestracyjnym. Z uwagi na specjalistyczny charakter forum, założenie konta wymaga podania następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, hasło, numer PWZ (dla lekarzy), specjalizacja, wykształcenie, informacje o ukończonej uczelni. W trakcie korzystania z konta przetwarzane mogą być także dane dotyczące historii korzystania konta. Dane osobowe użytkownika są w tym przypadku przetwarzane w celu prowadzenia forum dyskusyjnego zgodnie z Regulaminem. Przetwarzanie danych w ww. celach jest zgodne z prawem, ponieważ jest niezbędne do wykonania umowy z użytkownikiem tj. świadczenia usług specjalistycznego forum dyskusyjnego.

Reklamacje, formularze rejestracyjne, pytania i wsparcie techniczne

W celu uzyskania informacji dotyczących świadczonych usług, rejestracji na wydarzenia organizowane przez Stowarzyszenie (np. konferencję) lub uzyskania wsparcia technicznego dla użytkowników, użytkownik może wysłać zapytanie lub dane bezpośrednio do Stowarzyszenia poprzez uzupełnienie formularzy zamieszczonych na Portalu, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.

Kontaktując się w sprawie wsparcia technicznego, innych pytań lub reklamacji, jak również zgłaszając swój udział w wydarzeniu organizowanym przez Stowarzyszenie, użytkownik wskazuje swoje dane takie jak np. imię, nazwisko oraz adres e-mail, w celu możliwości uzyskania odpowiedzi na zadane pytania, rejestracji uczestnictwa w wydarzeniu organizowanym przez Stowarzyszenie lub wysłania reklamacji. Dane te przetwarzane są w celu udzielenia informacji na pytania oraz reklamacje, jak również w celu zarejestrowania użytkownika jako uczestnika wydarzenia organizowanego przez Stowarzyszenie. Przetwarzanie danych jest zgodne z prawem, ponieważ jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Stowarzyszenie. Prawnie uzasadniony interes Stowarzyszenia polega na konieczności ustosunkowania się do zapytań użytkowników oraz rozpatrzenia reklamacji, jak również umożliwienia udziału w wydarzeniu organizowanym przez Stowarzyszenie.

Newsletter

Za pośrednictwem Portalu użytkownik może zapisać się do newslettera Stowarzyszenia, dotyczącego tematów poruszanych na Portalu oraz związanych z działalnością Stowarzyszenia. Dane przetwarzane są w celu wysyłki newslettera. Przetwarzanie jest zgodne z prawem, ponieważ jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Stowarzyszenie. Prawnie uzasadniony interes Stowarzyszenia polega na konieczności realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, polegających na wysyłce newslettera zamówionego przez użytkownika. Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z otrzymywania newslettera poprzez kliknięcie na link zawarty w otrzymanym newsletterze lub kontaktując się ze Stowarzyszeniem na adres [email protected]

Udział w akcjach Stowarzyszenia Twoja Sprawa

Za pośrednictwem Portalu użytkownik może wziąć udział w akcjach społecznych i konsumenckich organizowanych przez Stowarzyszenie. Akcje takie mogą polegać na skorzystaniu przez użytkownika z formularza, umożliwiającego wysyłkę poczty elektronicznej przy wykorzystaniu Portalu. W takim przypadku, pomimo wykorzystania formularza udostępnionego na Portalu, użytkownik wysyła pocztę elektroniczną w swoim imieniu. Dane przekazane w formularzu kontaktowym, tj. imię, nazwisko i adres e-mail użytkownika są przetwarzane w celu umożliwienia wysyłki poczty elektronicznej do jej adresata oraz w celu poinformowania Stowarzyszenia o wzięciu udziału w danej akcji przez użytkownika. Przetwarzanie danych jest zgodne z prawem, ponieważ jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Stowarzyszenie. Prawnie uzasadniony interes Stowarzyszenia polega na konieczności przekazania poczty elektronicznej do jej adresatów oraz w celu koordynacji akcji przez Stowarzyszenie.

Przekazywanie darowizny na rzecz Stowarzyszenia

Za pośrednictwem Portalu i udostępnionego w ramach Portalu panelu PayU, użytkownik może dokonać darowizny na rzecz Stowarzyszenia. W ramach wykonywania umowy darowizny, Stowarzyszenie przetwarza następujące dane osobowe: imię, nazwisko oraz adres e-mail. Przetwarzanie danych jest zgodne z prawem, ponieważ jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Stowarzyszenie. Prawnie uzasadniony interes Stowarzyszenia polega na konieczności korzystania z panelu PayU, który ujawnia wyżej wskazane danych osobowych darczyńców.

Prawa użytkownika

Z zastrzeżeniem obowiązujących przepisów prawa, użytkownik jest uprawniony do żądania dostępu i otrzymania informacji o danych osobowych, które Stowarzyszenie przetwarza, do aktualizacji i sprostowania nieprawidłowych danych osobowych, skorzystania z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, prawa usunięcia danych lub, jeśli ma to zastosowanie, prawa do przenoszenia danych. W pewnych przypadkach wymagania przewidziane w przepisach prawa mogą ograniczać ww. uprawnienia użytkownika. Oprócz wykonania wyżej wymienionych praw, użytkownikowi zawsze przysługuje prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego.

Zabezpieczenie i przechowywanie danych

Stowarzyszenie oświadcza, iż dane przez nie przechowywane i przetwarzane zabezpieczone są w niezbędny sposób, zgodnie z mającymi zastosowanie przepisami prawa. Stowarzyszenie utrzymuje odpowiednie zabezpieczenia techniczne i organizacyjne. Dostęp do danych osobowych użytkownika mają jedynie pracownicy, którzy potrzebują danych w celu świadczenia usług i obsługi Portalu.

Dane osobowe użytkownika będą przechowywane tak długo, jak długo jest to niezbędne do korzystania z usług, w tym korzystania z forum oraz otrzymywania newslettera.

Przekazywanie danych

Spółka nie przekazuje danych użytkowników żadnym podmiotom trzecim, chyba że takie przekazanie jest zgodne z przepisami prawa np. niezbędne do wykonania usługi zamówionej przez użytkownika lub na żądanie organów państwowych. W związku z powyższym, dane osobowe mogą być przekazywane na rzecz podmiotów świadczących usługi hostingu Portalu, jak również do adresatów akcji Stowarzyszenia, do których użytkownik wysłał swój e-mail korzystając z Portalu. Dane osobowe są przetwarzane oraz przechowywane wyłącznie na terenie państw należących do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Zmiany Polityki Prywatności

Spółka może dokonać zmian w niniejszej Polityce Prywatności w każdym czasie informując o tym użytkowników poprzez zamieszczenie zaktualizowanej wersji Polityki Prywatności na Portalu. Z powyższych względów warto, aby użytkownik od czasu do czasu sprawdzał aktualną wersję Polityki Prywatności. Jeżeli użytkownik nie akceptuje zmian w Polityce Prywatności powinien zaniechać korzystania z Portalu.

Zasady dotyczące plików cookies

Poprzez pliki cookies należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Pliki cookies używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika.

Stosowane są dwa rodzaje plików cookies – sesyjne oraz stałe. Pierwsze z nich są plikami tymczasowymi, które pozostają na urządzeniu użytkownika, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki pozostają na urządzeniu użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. 

Pliki cookies nie zawierają żadnych danych osobowych.

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików cookies, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronie internetowej.

Kontakt

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących niniejszej Polityki Prywatności lub w razie gdy użytkownik chce skorzystać ze swoich praw dotyczących przetwarzania danych osobowych, należy skorzystać z następujących: Stowarzyszenie Twoja Sprawa, ul. Marszałkowska 126/134, 00-008 Warszawa, [email protected].