Menu

Regulamin

Regulamin

1. Zgoda na Regulamin

1.1. Niniejszy regulamin (zwany dalej "Regulaminem") zawiera postanowienia, które określają zakres i warunki korzystania przez użytkowników z portalu www.oPornografii.pl (zwanego dalej "Portalem"), prowadzonego przez Stowarzyszenie Twoja Sprawa z siedzibą w Warszawie, ul. Marszałkowska 126/134, 00-008 Warszawa, zarejestrowane w Rejestrze Stowarzyszeń pod numerem KRS 0000319230; NIP 9522066273 (zwane dalej "Stowarzyszeniem"). Regulamin określa również warunki wykonywania przez Stowarzyszenie usług świadczonych drogą elektroniczną (zwane dalej "Usługami").

1.2. Stowarzyszenie ma prawo do aktualizacji Regulaminu. Jakakolwiek zmiana Regulaminu nie będzie mieć wpływu na prawa nabyte przez użytkowników na podstawie postanowień Regulaminu obowiązujących do czasu wejścia w życie takiej zmiany. Najnowszą wersję Regulaminu korzystania można wyświetlić, klikając łącze hipertekstowe Regulamin, znajdujące się na dole strony głównej Portalu.

1.3. Przed rozpoczęciem korzystania z Portalu użytkownik powinien zapoznać się z treścią Regulaminu i korzystać z Portalu zgodnie z jego postanowieniami. Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na postanowienia Regulaminu, nie powinien korzystać z Portalu.

2. Opis Usług

2.1. Poprzez Portal Stowarzyszenie udostępnia użytkownikom różnorodne zasoby, w tym: informacje związane z problemem konsumpcji pornografii przez dzieci i młodzież, w szczególności z uwzględnieniem aspektów prawnych i zdrowotnych, forum dyskusyjne dla specjalistów, newsletter i inne. Zasoby te, w tym ich aktualizacje, ulepszenia, nowe funkcje lub dodawanie nowych serwisów, podlegają niniejszemu Regulaminowi.

2.2. Do Usług należą m.in.:

a) usługi informacyjne polegające na udzielaniu użytkownikom dostępu do materiałów tekstowych, graficznych i multimedialnych, udostępniane na indywidualne żądanie użytkownika w taki sposób, aby użytkownik miał do nich dostęp w czasie przez siebie wybranym za pośrednictwem Portalu;

b) usługi wyszukiwania polegające na umożliwieniu użytkownikom zdalnego wyszukiwania treści i wyświetlania danych zapisanych na Portalu;

c) usługa wysyłki newslettera polegająca na przesyłaniu użytkownikom, na ich żądanie, informacji na tematy poruszane na Portalu oraz związane z działalnością Stowarzyszenia;

d) usługa forum internetowego dla lekarzy i innych specjalistów polegająca na umożliwieniu użytkownikom udziału w dyskusjach online poprzez publikowanie swoich opinii, uwag, rozpoczynanie rozmów, udzielanie porad, dyskusji z innymi użytkownikami na tematy związane z tematyką Portalu.

3. Korzystanie z Portalu przez użytkownika

3.1. Użytkownik zobowiązuje się, że nie będzie dostarczać przez lub do systemów teleinformatycznych Stowarzyszenie następujących treści:

a) powodujących zaburzenia w pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych Stowarzyszenia lub innych podmiotów biorących udział w świadczeniu Usług za pośrednictwem Portalu, w tym powodujących obchodzenie zabezpieczeń lub zamieszczanie treści w miejscach do tego nieprzeznaczonych, korzystanie lub instalowanie złośliwego oprogramowania, w tym niedozwolone jest korzystanie z automatycznych urządzeń, programów, algorytmów bądź metodologii w celu uzyskiwania dostępu do jakichkolwiek fragmentów Portalu, pozyskiwania, kopiowania bądź monitorowania treści zawartych na Portalu;

b) naruszających dobra osób trzecich, ogólnie przyjęte normy społeczne, dobre obyczaje lub niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

3.2. Niedozwolone jest podszywanie się pod inne osoby lub pod przedstawicieli innych osób fizycznych lub prawnych.

3.3. Niedozwolone jest wykorzystywanie Portalu, czy też Usług, w celach niezgodnych z Regulaminem.

4. Korzystanie z forum dyskusyjnego

4.1. Forum dyskusyjne jest przeznaczone dla specjalistów zajmujących się pracą z osobami uzależnionymi od pornografii lub w inny sposób dotkniętymi tym problemem. W celu korzystania z forum dyskusyjnego, użytkownik powinien założyć konto, o którym mowa w punkcie 5 niniejszego Regulaminu.

4.2. Przy korzystaniu z forum dyskusyjnego użytkownik zobowiązuje się ponadto do powstrzymania się od następujących działań:

a) naruszania dóbr osobistych osób trzecich, w tym innych uczestników forum dyskusyjnego;

b) publikowania treści o charakterze obraźliwym, obscenicznym, niezgodnym z dobrymi obyczajami lub prawem;

c) publikowanie treści zawierających własność intelektualną osób trzecich z naruszeniem ich praw;

d) podszywanie się pod osoby trzecie, w tym tworzenie fałszywych tożsamości;

e) reklamowanie jakichkolwiek produktów lub usług do celów związanych z działalnością gospodarczą, poza ewentualnymi informacjami na temat swojej praktyki związanej z pomocą osobom uzależnionym lub w inny sposób dotkniętym problemem pornografii.

4.3. Stowarzyszenie nie ma obowiązku monitorowania sposobu korzystania z forum przez użytkowników. Jednakże, Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do przeglądania materiałów zamieszczanych przez użytkowników na forum oraz do ich usuwania w przypadku naruszenia Regulaminu.

4.4. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do zablokowania użytkownikowi dostępu do forum, jeżeli użytkownik nie będzie przestrzegał Regulaminu.

4.5. Jeżeli użytkownik umieszcza na forum jakiekolwiek treści, oznacza to udzielenie przez użytkownika na rzecz Stowarzyszenia zgody na korzystanie z takich treści w ramach forum internetowego, w tym możliwość zwielokrotniania i rozpowszechniania takich treści w ramach Portalu. Z tytułu udzielenia takiej zgody nie należy się użytkownikowi wynagrodzenie.

5. Konto na potrzeby korzystania z forum dyskusyjnego

5.1. W celu uzyskania dostępu do forum dyskusyjnego użytkownik powinien dokonać rejestracji konta, polegającej na wypełnieniu elektronicznego formularza rejestracyjnego poprzez podanie następujących danych: imię, nazwisko, adres e-mail, hasło, numer PWZ (dla lekarzy), specjalizacja, wykształcenie, informacje o ukończonej uczelni.

5.2. Użytkownik jest obowiązany podjąć niezbędne kroki w celu zabezpieczenia dostępu do konta przed osobami nieuprawnionymi, w tym zachować w poufności swoje login i hasło oraz nie przekazywać ich osobom trzecim. Użytkownik powinien niezwłocznie poinformować Stowarzyszenie o wszelkich przypadkach nieuprawnionego użycia konta użytkownika.

5.3. Konto użytkownika może zostać usunięte lub zawieszone w przypadku naruszenia za jego pośrednictwem postanowień niniejszego Regulaminu.

5.4. Konto użytkownika może zostać usunięte w każdej chwili na wniosek użytkownika przesłany na adres [email protected]

6. Ograniczenie zakresu korzystania z Portalu

O ile nie określono inaczej, Usługi są przeznaczone wyłącznie do użytku osobistego i niekomercyjnego użytkownika. Użytkownik nie może modyfikować, kopiować, rozpowszechniać, przesyłać, prezentować, odtwarzać, powielać, publikować, licencjonować, tworzyć utworów zależnych, przekazywać ani sprzedawać treści uzyskanych za pośrednictwem Portalu. Powyższe nie sprzeciwia się wykonywaniu przez użytkownika działań w zakresie dozwolonego użytku wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lip-ca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz. U. Nr 128 poz. 1402 z późn. zm.).

7. Postępowanie reklamacyjne

7.1. Użytkownik ma prawo złożyć reklamację w sprawach dotyczących Portalu lub Usług. Reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: (a) oznaczenie użytkownika (imię, nazwisko i adres poczty elektronicznej); (b) określenie przedmiotu reklamacji oraz okoliczności uzasadniających reklamację; oraz (c) żądanie użytkownika.

7.2. Reklamacje należy składać na adres mailowy: [email protected].

7.3. W terminie 14 dni od daty otrzymania reklamacji przez Stowarzyszenie, użytkownik zostanie poinformowany o sposobie rozpatrzenia jego reklamacji. Odpowiedź na reklamację jest przesyłana za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres mailowy podany w reklamacji.

8. Ochrona prywatności i danych osobowych

Polityka w zakresie ochrony prywatności mająca zastosowanie do Portalu znajduje się tutaj.

9. Wymagania techniczne

9.1. Wymagania techniczne, niezbędne do korzystania z Portalu są następujące:

a) dostęp do sieci Internet;

b) przeglądarka Internetowa;

c) w celu odbierania newslettera lub korzystania z forum – posiadanie konta email;

d) urządzenie pozwalające na obsługę przeglądarki internetowej.

9.2. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie koszty ponoszone przez niego w celu uzyskania dostępu do Portalu.

9.3. W przypadku przekazania darowizny na cele statutowe Stowarzyszenia, rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem rozliczane są za pośrednictwem Centrum Rozliczeniowego PayU.

9.4. Treść Regulaminu może zostać utrwalona przez użytkownika poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze strony, gdzie został udostępniony.

9.5. Niniejszy Regulamin oraz korzystanie przez użytkowników z Usług świadczonych za pośrednictwem Portalu podlegają prawu polskiemu.